วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์


modules/filemanager/gallery/gallery_22/thb_SANY8367.jpg

modules/filemanager/gallery/gallery_22/thb_SANY8382.jpg

modules/filemanager/gallery/gallery_22/thb_SANY8384.jpg

คณะครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์เข้าร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วันที่ 12 ตุลาคม 2553
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

modules/filemanager/gallery/gallery_24/thb_SANY8964.jpg

modules/filemanager/gallery/gallery_24/thb_SANY9014.jpg

modules/filemanager/gallery/gallery_24/thb_SANY8981.jpg

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา

นักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.1-6 ได้เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ \"สาวแห่งอนาคต\"
โดย อ.พงศ์พันธ์ ดวงเนตร
เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2553

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แข่ง ผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Gsp

                
               นักเรียนเสนอผลงานการประกวดผลงามสร้างสรรค์ ณ  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีษะเกษ เมื่อวันที่   6 - 7  กันยายน  2553     ถ่ายรูปรวมกันของคณะครูและนักเรียน 
ทุกทีมที่เข้าแข่งของจังหวัดสุรินทร์

นักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันเกียรติยศ


กิจกรรมวันเกียรติยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ หอประชุมศิษยานุสรณ์   โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

จัดอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ


                                        จัดอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ เรื่องหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
                                        การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะครู
                                                        เมื่อวันที่  5 - 6  มิถุนายน  2553
                     วิทยากร    รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร